Χρήση πολυτονικών στα Microsoft Windows 2000/XP
Οἱ ἐκδόσεις τῶν Microsoft Windows (ἐκδόσεις 2000/XP) ὑποστηρίζουν πολυτονικὴ Ἑλληνικὴ γραφὴ (ψιλή, δασεία, περισπωμένη, ὑπογεγραμμένη, βαρεία, ὀξεία, κλπ.) καὶ ἀκολουθεῖ τὸ ἐπίσημο Unicode(i) πρότυπο γιὰ τοὺς ἐλληνικοὺς πολυτονικοὺς χαρακτῆρες ὅπως ἔχουν κωδικοποιηθεῖ(ii) ἀπὸ τὸ "Unicode Consortium"(iii).

Γιὰ νὰ εἶναι δυνατὴ ἡ γραφὴ πολυτονικῶν κειμένων στὰ Windows 2000/XP πρέπει νὰ εἶναι ἐγκατεστημένα:
α. Τὸ Ἑλληνικὸ πολυτονικὸ πληκτρολόγιο καὶ
β. Γραμματοσειρὲς οἱ ὁποῖες ὑποστηρίζουν τὸ πολυτονικὸ σύστημα. Οἱ γραμματοσειρὲς τῆς Microsoft ποὺ ὑποστηρίζουν τὴν πολυτονικὴ γραφὴ εἶναι:
- Palatino Linotype (διαθέσιμη μὲ τὰ Windows 2000/XP)
- Arial Unicode MS (διαθέσιμη μὲ τὸ Microsoft Office 2000/XP)

Οἱ συνδυασμοὶ πλήκτρων γιὰ πολυτονικὴ γραφὴ εἶναι οἱ ἐξῆς (ἐφόσον ἔχει ἐπιλεγεῖ τὸ Greek Polytonic πληκτρολόγιο μὲ alt+shift):

Γιὰ τὰ ΠΕΖΑ ὁ συνδυασμὸς εἶναι:
Alt + Shift + νεκρὸ πλῆκτρο* + φωνῆεν
- Πατῆστε τὰ πλήκτρα Alt + Shift + νεκρὸ πλῆκτρο.
- Ἐλευθερῶστε τὰ πλήκτρα καὶ στὴν συνέχεια πατῆστε τὸ ἐπιθυμητὸ φωνῆεν.
*νεκρὸ πλῆκτρο: Εἶναι τὸ πλῆκτρο ποὺ κρατάει στὴ μνήμη τὸ σημεῖο στίξης, ὥστε νὰ ἐμφανιστεῖ μόλις πατηθεῖ τὸ ἐπιθυμητὸ φωνῆεν.

Γιὰ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ὁ συνδυασμὸς γίνεται ὡς ἐξῆς:
Alt + Shift + νεκρό πλήκτρο + φωνήεν
1ος τρόπος

- Πατῆστε τὰ πλῆκτρα Alt + Shift + νεκρὸ πλῆκτρο.
- Ἐλευθερῶστε τὰ πλήκτρα.
- Πατῆστε καὶ κρατῆστε πατημένο τὸ Shift, κάνοντας κλὶκ στὸ ἐπιθυμητὸ φωνῆεν.
2ος τρόπος
- Πατῆστε τὸ Caps Lock.
- Πατῆστε τὰ πλήκτρα Alt + Shift + νεκρὸ πλῆκτρο.
- Ἐλευθερῶστε τὰ πλήκτρα καὶ στὴν συνέχεια πατῆστε τὸ ἐπιθυμητὸ φωνῆεν.

(i) Unicode™- Unicode εἶναι σῆμα κατατεθὲν τῆς Unicode, Inc.
(ii) Ἑλληνικὴ πολυτονικὴ κωδικοσελίδα σύμφωνα μὲ τὸ Unicode 2.0 standard
(iii) Unicode Consortium: Εἶναι ὑπεύθυνο γιὰ τὸν ὁρισμὸ τῆς συμπεριφορᾶς καὶ τῶν σχέσεων μεταξὺ Unicode χαρακτήρων καὶ τὴν παροχὴ τεχνικῶν πληροφοριῶν γιὰ αὐτά.

Πηγή: http://support.microsoft.com/kb/750052/el