1. Σχεδίαση γραμματοσειρῶν ἀποκλειστικῆς χρήσης
Γιὰ μεγαλύτερη εὐελιξία ἀλλὰ καὶ ἰδιαιτερότητα στὴ χρήση τοῦ κειμένου ὑπάρχει ἡ δυνατότητα δημιουργίας γραμματοσειρῶν γιὰ ἐταιρικὴ ἢ προσωπικὴ χρήση μὲ ἀποκλειστικὰ δικαιώματα. Μπορεῖ, ἐπίσης, νὰ γίνει μετατροπὴ σὲ ἤδη ὑπάρχουσες οἰκογένειες γιὰ μεγαλύτερη οἰκονομία καὶ ταχύτητα. Τὰ δικαιώματα χρήσης (χρήση / μεταβίβαση / πώληση) στὶς γραμματοσειρὲς αὐτὲς ἀνήκουν ἀποκλειστικὰ στὸν πελάτη. Ὁ χρόνος ποὺ χρειάζεται γιὰ μιὰ τέτοια ἐργασία ποικίλει ἀπὸ ἕναν ἔως μερικοὺς μῆνες.
 2. Σχεδίαση γραμματοσειρῶν μὲ βάση παλαιὰ χειρόγραφα ἢ ἰδιόγραφα κείμενα
Δὲν εἶναι λίγες οἱ φορές, ποὺ μελετώντας παλιὰ χειρόγραφα, μᾶς ἐνθουσιάζουν καὶ μᾶς ἐμπνέουν τόσο πολὺ ποὺ θὰ θέλαμε νὰ δημιουργήσουμε ἕνα πολὺ προσωπικὸ ὕφος γραφῆς βασισμένο σὲ αὐτά. Ἡ διαδικασία εἶναι ἁπλὴ ἀλλά, βέβαια, χρονοβόρα. Δημιουργοῦμε καινούργιους χαρακτῆρες μὲ βάση τὰ ὑπάρχοντα γράμματα, πρῶτα στὸ χαρτὶ καὶ μετά, μὲ τὴ βοήθεια scanner, στὴν ὀθόνη τοῦ ὑπολογιστῆ. Ἀποκαθιστοῦμε τυχὸν ἀτέλειες ἢ καὶ ἐλλείψεις συγκεκριμένων γραμμάτων ποὺ ἔτυχε νὰ μὴν ἔχουν καταγραφεῖ στὸ χειρόγραφο (συνήθως κεφαλαῖα). Ἂν εἶναι ἐπιθυμητό, ἀκολουθοῦμε τοὺς σύγχρονους κανόνες σχεδίασης χαρακτήρων, χρησιμοποιοῦμε δηλαδὴ κοινὸ ὕψος καὶ γραμμὴ βάσης, ἐκτὸς ἂν ὑπάρχει λόγος γιὰ τὸ ἀντίθετο. Ἔτσι, δημιουργοῦμε μὲν γραμματοσειρὲς ποὺ εἶναι βασισμένες ἢ ἐμπνευσμένες ἀπὸ παλιὰ χειρόγραφα, ἀκολουθοῦμε ὅμως τοὺς σύγχρονους κανόνες αἰσθητικῆς τοῦ κειμένου. Ἡ τεχνολογία OpenType μᾶς δίνει πλέον τὴ δυνατότητα γιὰ συμπλέγματα χαρακτήρων, ποικιλίες σχεδίασης συγκεκριμένων χαρακτήρων καὶ ἄλλα πολλὰ χαρακτηριστικὰ τὰ ὁποῖα προσδίδουν στὸ κείμενο μιὰ ἐξαιρετικὰ ἰδιαίτερη εἰκόνα, κατὰ τὸ δοκοῦν.
 3. Μετατροπὲς ἀρχείων γραμματοσειρῶν
Ἡ καθιέρωση τῶν γραμματοσειρῶν Unicode στὰ λειτουργικὰ συστήματα Windows, Mac OS X καὶ Linux ἄφησε πίσω της μιὰ μακρὰ περίοδο δυσκολιῶν στὴ χρήση καὶ τὴ συμβατότητα τῶν γραμματοσειρῶν. Ἔτσι, ἑκατοντάδες γραμματοσειρὲς μένουν πιὰ ἀνενεργές, ἂν δὲν προβλέφθηκε ἡ μετατροπή τους σὲ κάποιο σύγχρονο format. Ὑπάρχει ἡ δυνατότητα γιὰ μετατροπὴ παλαιῶν ἀρχείων γραμματοσειρῶν σὲ format ποὺ μποροῦν νὰ λειτουργήσουν στὰ σύγχρονα λειτουργικὰ συστήματα τῶν ὑπολογιστῶν.
 4. Διορθώσεις προβλημάτων γραμματοσειρῶν
Ὑπάρχει ἡ δυνατότητα ἀποκατάστασης προβλημάτων ποὺ μπορεῖ νὰ παρουσιαστοῦν στὴ χρήση μιᾶς γραμματοσειρᾶς, ὅπως:
- Ἀπουσία συγκεκριμένων χαρακτήρων (ἀρχαϊκῶν συμβόλων, τονούμενων λατινικῶν (λατινογενῶν ἀλφαβήτων), νομισματικῶν συμβόλων, κλασμάτων κ.λπ.), τύπων τονισμοῦ κ.λπ.
- Δυσλειτουργικὲς ἀποστάσεις μεταξὺ τῶν χαρακτήρων (kerning) ἢ τῶν γραμμῶν τοῦ κειμένου (διάστιχο/leading) μιᾶς γραμματοσειρᾶς
- Κακὴ σχεδίαση συγκεκριμένων χαρακτήρων
- Διορθώσεις στὴ σχεδίαση τῶν ἀριθμητικῶν χαρακτήρων
- Σχεδιασμὸς ἀριθμῶν μεταβλητῆς βάσης καὶ ὕψους (παλαιοῦ τύπου/oldstyle numerals)
- Προσθήκη χαρακτήρων, συμβόλων, διακοσμητικῶν (ἀκόμα καὶ λογοτύπων!)
 5. Ἐξελληνισμὸς ἢ ἐκλατινισμὸς γραμματοσειρῶν
Δὲν εἶναι λίγες οἱ οἰκογένειες γραμματοσειρῶν, κυρίως αὐτὲς ποὺ προέρχονται ἀπὸ προηγούμενα χρόνια, στὶς ὁποῖες ἐπιβάλλεται νὰ σχεδιαστοῦν ἑλληνικοὶ ἢ λατινικοὶ χαρακτῆρες, ἀντίστοιχα. Μὲ βάση τὸ ὕφος ποὺ ἐπιθυμεῖ κανείς, μπορεῖ νὰ ἀποκτήσει μιὰ οἰκογένεια ἡ ὁποῖα θὰ περιέχει πλέον ὑποστήριξη τοῦ ἑλληνικοῦ ἢ τοῦ λατινικοῦ ἀλφαβήτου. Φυσικά, εἶναι δυνατὸν νὰ σχεδιαστοῦν ὅλα τὰ γνωστὰ λατινικὰ ἀλφάβητα, καθὼς καὶ τὰ κυριλλικά.
 6. Μετατροπὴ γραμματοσειρῶν σὲ πολυτονικές
Ἡ μετατροπὴ μιᾶς γραμματοσειρᾶς σὲ πολυτονικὴ εἶναι μιὰ ἁπλὴ διαδικασία ἡ ὁποία δὲν ἦταν αὐτονόητη παλαιότερα, λόγῳ τῶν μεγάλων τεχνικῶν περιορισμῶν ποὺ ὑπῆρχαν πρὶν τὴν καθιέρωση τοῦ τύπου Unicode. Ἔτσι, ὑπάρχουν δεκάδες γραμματοσειρὲς οἱ ὁποῖες θὰ μποροῦσαν μὲ εὔκολο τρόπο νὰ μετατραποῦν σὲ πολυτονικές.
 7. Κατασκευὴ συμπλεγμάτων (ligatures) καὶ ἄλλων χαρακτηριστικῶν σὲ ἤδη ὑπάρχουσες γραμματοσειρές
Ἡ ὕπαρξη συμπλεγμάτων χαρίζει στὸ κείμενο μιὰ εὐχάριστη καὶ καλαίσθητη εἰκόνα, ἕνα ἄρωμα καλλιγραφίας, ὅπου τὰ γράμματα συμπλέκονται ὄμορφα καὶ ἔξυπνα μεταξύ τους. Ἔτσι, τὸ κείμενό μας μπορεῖ νὰ ἀποκτήσει μιὰ αἴσθηση χειρόγραφης ἢ καλλιγραφικῆς εἰκόνας, ξεφεύγοντας ἀπὸ τὴν τυπικὴ διάταξη τῶν χαρακτήρων. Προϋπόθεση γιὰ τὴ δημιουργία συμπλεγμάτων εἶναι νὰ ὑποστηρίζονται τὰ χαρακτηριστικὰ OpenType ἀπὸ τὸ πρόγραμμα τὸ ὁποῖο χρησιμοποιοῦμε. Προγράμματα ὅπως τὸ Adobe InDesign, Adobe Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw κ.ἄ. ὑποστηρίζουν (συνολικὰ ἢ μερικά) τὴ δυνατότητα αὐτή.
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴ σύμπλεξη χαρακτήρων μεταξύ τους, μποροῦμε, ἐκμεταλλευόμενοι τὴν τεχνολογία OpenType, νὰ παρέμβουμε στὸ κείμενο, μὲ τρόπους ποὺ χαρίζουν μιὰ ἀπαράμιλλη αἰσθητικὴ καὶ ἰδιαιτερότητα ὅπως:
- Εἰδικὰ συμπλέγματα (discretionary ligatures)
- Κλάσματα ἀριθμῶν (fractions)
- Ἀριθμοὺς μεταβλητῆς βάσης καὶ ὕψους (old style numerals)
- Εἰδικὰ σχεδιασμένους ἀρχικοὺς χαρακτῆρες μιᾶς πρότασης ἢ τελικοὺς μιᾶς λέξης (swash)
- Ἐναλλακτικὰ στυλιστικὰ σύνολα χαρακτήρων (stylistic sets)
 8. Προσθήκη νέων βαρῶν γραμματοσειρῶν
Ἂν σὲ μιὰ οἰκογένεια ἀπουσιάζει κάποιο ἀπὸ τὰ βάρη ποὺ χρειάζονται (κυρίως Italic, Bold ἢ BoldItalic) γιὰ νὰ λειτουργήσει ὣς πλήρης οἰκογένεια, μπορεῖ νὰ δημιουργηθεῖ ἀπὸ τὰ ἤδη ὑπάρχοντα, οὔτως ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ λειτουργήσει ὣς πλήρης οἰκογένεια.
 9. Γραμματοσειρὲς ἀρχιγραμμάτων
Μποροῦν νὰ σχεδιαστοῦν καὶ νὰ δημιουργηθοῦν εἰδικὲς γραμματοσειρὲς μὲ διακοσμητικὰ ἀρχιγράμματα ἀπὸ παλιὰ χειρόγραφα, ἰδιόγραφα ἢ βιβλία, γιὰ χρήση σὲ ἐκκλησιαστικὰ ἢ μὴ κείμενα.
 10. Εἰδικὲς γραμματοσειρὲς συμβόλων
Σὲ πολὺ εἰδικὲς περιπτώσεις, ἀπαιτεῖται ἡ συχνὴ εἰσαγωγὴ εἰδικῶν συμβόλων (μουσικῶν, μαθηματικῶν, νομισματικῶν, γραφιστικῶν, διακοσμητικῶν κ.ἄ.) μέσα στὸ κείμενο. Σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση, μπορεῖ νὰ σχεδιαστεῖ μιὰ γραμματοσειρὰ ἡ ὁποία θὰ εἰσάγει τὰ εἰδικὰ αὐτὰ σύμβολα ἀντὶ χαρακτήρων κειμένου.
 11. Ἀνάκτηση παλαιῶν ἀρχείων κειμένου
Ἡ καθιέρωση τῶν σύγχρονων λειτουργικῶν συστημάτων στοὺς ἠλεκτρονικοὺς ὑπολογιστὲς (Windows Vista, 7, 8 καὶ Macintosh OS X+), πέρα ἀπὀ τὰ προφανὴ πλεονεκτήματά τους, δημιούργησαν κάποια προβλήματα συμβατότητας μὲ παλαιὰ ἀρχεῖα κειμένου καὶ φυσικὰ γραμματοσειρές. Ὑπάρχει ἡ δυνατότητα γιὰ ἀνἀκτηση ὅλων αὐτῶν τῶν προβληματικῶν κειμένων (αὐτὰ μὲ τοὺς ἀκατανόητους χαρακτῆρες) σὲ μορφὴ ποὺ νὰ μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ στοὺς σημερινοὺς ὑπολογιστὲς καὶ προγράμματα. Φυσικά, ἡ ἀνάκτηση δὲν εἶναι πάντοτε ἐπιτυχής, ὅμως μπορεῖ πάντοτε νὰ γίνει μιὰ προσπάθεια ποὺ μπορεῖ νὰ ἀποβεῖ σωτήρια γιὰ τὰ «χαμένα» μας κείμενα!