Ἡ λέξη «Πολιτεία» ἔχει τὶς ρίζες της στὰ ἀρχαία ἑλληνικὰ καὶ προέρχεται ἀπὸ τὴ λέξη «Πόλις» («πόλη-κράτος»). Χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὸν Πλάτωνα καὶ τὸν Ἀριστοτέλη μὲ διάφορες ἔννοιες, ὅπως «τὰ δικαιώματα ποὺ ἔχουν οἱ πολίτες» ἢ «τῆς μορφῆς διακυβέρνησης ἑνὸς τόπου». Ἡ KS Politeia διαπραγματεύεται μὲ τὴν ἁπλότητα καὶ τὸ μέτρο. Περιέχει κάποιες μικρές, σημαντικὲς λεπτομέρειες ποὺ σκοπὸ ἔχουν τὸ μετριασμὸ τῆς αὐστηρῆς γεωμετρίας. Περιέχει μιὰ σειρὰ ἀπὸ κεφαλαία, κυρίως, συμπλέγματα καὶ εἶναι κατάλληλη γιὰ τίτλους καὶ κείμενο.