Ἡ οἰκογένεια «Μύρινα» δημιουργήθηκε μὲ βάση τὰ κύρια δομικὰ στοιχεία τῆς «Ἀντιγόνης». Ἡ φόρμα τοῦ γράμματος ἔγινε πιὸ μοντέρνα καὶ λιτή, διατηρώντας ταυτότοχρονα κάτι ἀπὸ τὰ στοιχεία τῶν παλαιῶν τυπογραφικῶν στοιχείων. Εἶναι ἰδανική γιὰ κάθε εἴδους τυπογραφικὴ ἐφαρμογή, εἰδικὰ δέ, στὴ χρήση μεγάλου ὄγκου κειμένων. Περιλαβάνει πάνω ἀπὸ ἑξακόσια συμπλέγματα πεζῶν, ἑλληνικῶν καὶ λατινικῶν καὶ παρέχεται σὲ τέσσερα βάρη – Regular, Italic, Bold καὶ Bold Italic.