Δὲν ὑπάρχει πιὸ ἐντυπωσιακὴ μορφὴ τέχνης ἀπὸ αὐτὴ τοῦ Ψηφιδωτοῦ. Εἶναι ἕνα θαῦμα, τὸ πῶς αὐτὲς οἱ μικρὲς τετράγωνες φηφίδες –πέτρινες ἢ ὑάλινες– μποροῦν νὰ συνδεθοῦν μὲ τόση μαεστρία γιὰ νὰ δώσουν τὰ ἀριστουργήματα ποὺ ὅλοι ἔχουμε θαυμάσει. Ἡ συναρμογὴ αὐτῶν τῶν ταπεινῶν κομματιῶν πέτρας σὲ τέλεια σχήματα παραμένει μιὰ ἀπὸ τὶς ὕψιστες μορφὲς καλλιτεχνικῆς δημιουργίας. Ἡ KS Mosaic προσπαθεῖ νὰ μιμηθεῖ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν τεχνικὴ τοῦ ψηφιδωτοῦ, μέσα βεβαίως στὸ πλαίσιο τῶν τεχνολογικῶν περιορισμῶν. Κάθε γράμμα μὲ ἀπεικόνιση ψηφιδωτοῦ ἔχει σχεδιασθεῖ στὸ χέρι, χωρίς τὴν παραμικρὴ μηχανικὴ ὑποστήριξη. Περιλαμβάνονται τρεῖς μορφὲς κεφαλαίων χαρακτήρων: Ἡ KS Mosaic Beta ἀποτελεῖται ἀπὸ χαρακτῆρες στοὺς ὁποίους ἔχει ἀποδωθεῖ εἰκόνα ψηφιδωτοῦ, ἐνῷ ἡ Gamma ἀπὸ τοὺς ἴδιους χαρακτῆρες, σὲ ἀρνητικό ὑπόστρωμα καὶ περίγραμμα. Ἡ οἰκογένεια Alpha περιέχει ἕνα σύνολο τυπικῶν βυζαντινῶν γραμμάτων. Ἡ οἰκογένεια KS Mosaic ἀποτελεῖται μόνο ἀπό κεφαλαία, σὲ ἕνα καὶ μοναδικὸ βάρος καὶ σὲ ὅλες τὶς δυνατὲς μορφὲς τονισμοῦ (πολυτονικὸ) καὶ ὑποστηρίζει τὸ λατινικό καὶ τὸ κυριλλικὸ ἀλφάβητο. Συνοδεύεται ἀπὸ μιὰ μικρὴ σειρὰ διακοσμητικῶν σχημάτων, κατάλληλα γιὰ τὶς ἀρχὲς ἢ τὴν κατάληξη λέξεων ἢ τίτλων. Λόγῳ τῆς ὑπερβολικῆς της λεπτομέρειας, ἡ KS Mosaic εἶναι προφανὲς ὅτι λειτουργεῖ πιὸ σωστὰ σὲ μεγάλα μεγέθη κειμένου, ὅπως τὰ ἀρχιγράμματα, οἱ τίτλοι κ.λπ. Γιὰ τεχνικοὺς λόγους, καλὸ εἶναι νὰ ἀποφεύγεται ἡ χρήση της σὲ μικρὰ μεγέθη (μικρότερα τῶν 24 pts).

Κατεβάστε ἐδῶ ἀρχεῖο pdf μὲ δεῖγμα κειμένου, καθὼς καὶ τοὺς χαρακτῆρες τῆς γραμματοσειρᾶς.