• Ἡ KS Meteora ὑποστηρίζει μόνο τοὺς κεφαλαίους ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες.

  STEFANOS
  TRIAS
  NIKOLAOS

 • VARLAAM
  ASMENOS
  ANAPAFSAS
  ROUSANOS

Κατεβάστε ἐδῶ ἀρχεῖο pdf μὲ δεῖγμα κειμένου, καθὼς καὶ τοὺς χαρακτῆρες τῆς γραμματοσειρᾶς.