Ἡ οἰκογένεια Μαρίνα ἔχει τὴν ἀπαρχή της στὸν Συναξαριστὴ τοῦ Βασιλείου, τοῦ 17ου αἰ. (Βατικανό, Vat.gr.1613) καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ ὀκτὼ (4+4) ὁμάδες πρωτογραμμάτων. Τὶς Ἕνα καὶ Δύο (Νormal), τὶς Τρία καὶ Τέσσερα (Outlined) ποὺ ἀποτελοῦνται ἀπὸ τὸ γράμμα μὲ τὴν προσθήκη περιγράμματος καὶ τὶς Πέντε καὶ Ἕξι, Ἑπτὰ καὶ Ὀκτὼ (Canvas) οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦνται ἀπὸ τὴν ἀρνητικὴ μορφὴ τῶν τεσσάρων προηγουμένων ὁμάδων πάνω σὲ μονοχρωματικὸ ζωγραφικὸ φόντο ἀπὸ καμβᾶ. Ἡ γραμματοσειρὰ ὑποστηρίζει –πρὸς τὸ παρόν– μόνο ἑλληνικοὺς κεφαλαίους χαρακτῆρες, σὲ κάθε δυνατὴ μορφὴ τονισμοῦ (μονοτονικοῦ ἢ πολυτονικοῦ) καὶ περιλαμβάνει, ἐκτὸς τῶν ἄλλων καὶ μιὰ σειρὰ 29 διακοσμητικῶν στοιχείων σὲ δὺο διαφορετικοὺς τύπους. Λόγῳ τῆς σχεδιαστικῆς πολυπλοκότητας καὶ τῆς λεπτομέρειας ποὺ περιέχει, καλὸ εἶναι νὰ χρησιμοποιεῖται μόνο σὲ μορφὴ πρωτογραμμάτων/ἀρχιγραμμάτων, σὲ μεγάλα, δηλαδή, μεγέθη.

Κατεβάστε ἐδῶ ἀρχεῖο μὲ τὶς θέσεις πληκτρολογίου, τοὺς χαρακτῆρες καὶ τὰ διακοσμητικὰ σύμβολα.