Ἡ γραμματοσειρὰ KSHistoria βασίστηκε στὰ κείμενα τῆς «Σύνοψης Ἱστοριῶν» τοῦ Ἰωάννη Σκυλίτζη, χρονογράφου τῆς βυζαντινῆς περιόδου (10ος μ.X αἰ.), [κώδικας V. 26-2, Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη τῆς Mαδρίτης, Ἱσπανία]. Oἱ χαρακτῆρες σχεδιάστηκαν μὲ σχετικὴ ἐλευθερία γιὰ νὰ ἀποδώσουν περισσότερο τὸ πνεῦμα καὶ τὴν ὁμορφιὰ τοῦ πρωτοτύπου κειμένου. Στὸν κώδικα τοῦ Σκυλίτζη δὲν χρησιμοποιοῦνται κεφαλαῖα, παρά μόνο μὲ τὴ μορφὴ μεμονωμένων ἀρχιγραμμάτων, διακοσμητικοῦ κυρίως χαρακτῆρα. Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, τὰ κεφαλαῖα γράμματα ἔχουν σχεδιαστεῖ ἐξαρχῆς, κατὰ τὸ δυνατὸν πιὸ κοντὰ στὸ πνεῦμα τοῦ πρωτοτύπου.