Ἡ γραμματοσειρὰ Ἑλένη ἔχει σχεδιαστεῖ μὲ γραμμές ἁπλὲς καὶ λιτές. Tὸ ἰσόπαχο γράμμα κάνει τὸ κείμενο εὐανάγνωστο καὶ λειτουργικὸ καὶ ταυτόχρονα ποιητικὸ καὶ μοντέρνο. Αὐτό, δίνει τὴ δυνατότητα σχεδίασης λατινικῶν χαρακτήρων ποὺ μποροῦν νὰ ἐναρμονιστοῦν τώρα πιὸ σωστά μὲ τὸ ἑλληνικὸ κείμενο, χωρὶς ὀπτικὲς ἢ αἰσθητικὲς ὑπερβολές. Ἡ γραμματοσειρὰ μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ σὲ περιπτώσεις ποὺ δὲν ἀπαιτεῖται μεγάλη αὐστηρότητα στὸ ὕφος τοῦ κειμένου, καὶ φυσικά, ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχει μεγάλος ὄγκος λατινικοῦ κειμένου. Ἀποτελεῖται ἀπὸ 3 βάρη: Normal, Italic καὶ SemiBold.