Ἡ Εὐγενία εἶναι μιὰ γραμματοσειρὰ ἀφιερωμένη στὸ κείμενο, ἰσορροπώντας μὲ μέτρο ἀνάμεσα στὴν ἱστορικὴ καὶ τὴ σύγχρονη φόρμα τοῦ γράμματος. Οἱ λιτὲς καὶ καθαρὲς γραμμές, μαζὶ μὲ τὶς διακριτικὲς ἀλλὰ οὐσιαστικὲς ἀναφορὲς στὸ βυζαντινὸ κείμενο, τὴν καθιστοῦν κατάλληλη γιὰ χρήση σὲ μεγάλες ἐπιφάνειες κειμένου. Ἀποτελεῖται ἀπὸ τέσσερα βάρη –Normal, Italic, Bold καὶ BoldItalic– καὶ ὑποστηρίζει τὸ ἑλληνικὸ πολυτονικὸ καὶ τὸ λατινικὸ σύστημα γραφῆς, καθὼς καὶ τὸ κυριλλικό. Περιέχει μιὰ μικρὴ σειρά, ἑκατὸν εἴκοσι περίπου, συμπλεγμάτων. Δῶρο μαζὶ μὲ τὴ γραμματοσειρὰ ἡ KS Deco.