Ἡ γραμματοσειρὰ «Ἕλλη» περιλαμβάνει μόνο κεφαλαῖα. Ὁ τύπος Fiore διαθέτει ἕνα πλῆρες σύνολο κεφαλαίων μαζὶ μὲ ὅλες τὶς δυνατὲς μορφὲς τονισμοῦ καὶ μπορεῖ νὰ βρεῖ ἐφαρμογὴ σὲ τίτλους, σύντομα κείμενα κεφαλαίων καὶ σὲ ἁπλὰ ἀρχιγράμματα ποὺ ἐπαναλαμβάνονται συχνά. Oἱ τύποι Corte καὶ Marne ἀποτελοῦν συνδυασμὸ τῆς Fiore καὶ ἑνὸς διακοσμητικοῦ ὑποβάθρου, θετικοῦ καὶ ἀρνητικοῦ ἀντίστοιχα. Περιλαμβάνουν μόνον τοὺς 24 κεφαλαίους ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες καὶ εἶναι κατάλληλοι νὰ χρησιμοποιηθοῦν ὡς πρωτογράμματα σὲ μεγάλες ἐπιφάνειες κειμένων.