Ἔχοντας πάντα τὴν ἀνάγκη γιὰ μιὰ «ἄλλη» αἰσθητικὴ τοῦ κειμένου πέρα ἀπὸ τὴν ἁπλὴ τυπογραφικὴ παράθεση, ἡ KSDecorative σχεδιάστηκε γιὰ νὰ καλύψει τὸ κενὸ αὐτό, ἀποτελώντας τὴν πρώτη ἑλληνικὴ γραμματοσειρά, ἀποκλειστικά, διακοσμητικῶν σχεδίων. Πέντε ὁμάδες ἀπὸ διακοσμητικὰ στολίδια, ποὺ ἀνάλογα μὲ τὸ ὕφος τοῦ κειμένου, μποροῦν νὰ προσδώσουν μιὰ ἀπαράμιλλη αἰσθητικὴ σὲ κάθε κείμενο, ὅσο ἁπλὸ ἢ σύνθετο εἶναι αὐτό. Ἡ πρώτη ὁμάδα ἀποτελεῖται ἀπὸ μιὰ σειρὰ ἀπὸ διακοσμητικὰ ἐπίτιτλα γιὰ τὴν κορυφὴ τοῦ κειμένου. Ἀρκετὰ ἀπὸ αὐτὰ ὑπάρχουν διαθέσιμα σὲ δύο μήκη, ἀνάλογα μὲ τὸ πλάτος τοῦ κειμένου. Ἡ δεύτερη ὁμάδα ἀποτελεῖται ἀπὸ διακοσμητικὰ ἐκκλησιαστικοῦ ὕφους καὶ μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν μέσα στὸ κείμενο ἢ/καὶ στὸ τέλος τῆς σελίδας. Οἱ ὑπόλοιπες ὁμάδες ἀποτελοῦνται ἀπὸ διακοσμητικὰ σχέδια λουλουδιῶν, πουλιῶν, ζώων, καραβιῶν καὶ γεωμετρικῶν σχημάτων ποὺ μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν, κυρίως, στὸ τελείωμα τοῦ κειμένου. Ἡ προσεκτικὴ καὶ λελογισμένη χρήση τους μπορεῖ νὰ μεταμορφώσει τὰ κείμενο, ἀπὸ μιὰ ἁπλὴ ἐπιφάνεια γραμμάτων, σὲ ἕνα συναρπαστικὸ, γεμᾶτο τυπογραφικὸ ἄρωμα κείμενο ποὺ θὰ παραπέμπει σὲ ὄμορφες παλαιότερες ἐποχές! Ὁλόκληρη ἡ σειρὰ διατίθεται ἐπίσης καὶ σὲ μορφή γραμμικῶν ἐπεξεργάσιμων ἀρχείων (vector/eps) σὲ CD.
REGULAR


Κατεβάστε ἐδῶ ἀρχεῖο pdf μὲ δεῖγμα κειμένου, καθὼς καὶ τοὺς χαρακτῆρες τῆς γραμματοσειρᾶς.