Ἡ γραφὴ Bouletee ἐμφανίστηκε στὰ Βυζαντινὰ χειρόγραφα γύρω στὸν 10ο αἰώνα. Πῆρε τὸ ὄνομά της ἀπὸ τὶς ἀπολήξεις τῶν γραμμῶν τῶν γραμμάτων οἱ ὁποῖες μοιάζουν μὲ σφαῖρα (Boulet). Ἡ γραφὴ Bouletee μαζὶ μὲ τὸν γραφικὸ χαρακτήρα τοῦ «μοναχοῦ Ἐφραὶμ» καὶ τὸν «μαργαριταρόπλεκτο» τύπο, χαρακτηρίζουν ἀποκλειστικά τὴν ἐποχὴ τοῦ αὐτοκράτορα Kωνσταντίνου Z΄ τοῦ Πορφυρογέννητου (911-959 μ.X.). Ἡ γραμματοσειρὰ KSBouletee δὲν περιλαμβάνει συμπλέγματα γραμμάτων ἢ εἰδικὲς συντομογραφίες ὅπως στὴν πρωτότυπη μορφὴ τῶν κειμένων τοῦ 10ου αἰώνα. Ἔχει γίνει προσπάθεια γιὰ ἕνα γράμμα πιὸ στρωτό, ὁμαλὸ καὶ ἁρμονικό, ὥστε νὰ προσεγγίζει καλύτερα τὴ σύγχρονη πραγματικότητα σὲ μορφὴ κειμένου. Σύντομα, θὰ κυκλοφορήσει μιὰ πιὸ αὐστηρὴ μορφὴ τοῦ τύπου αὐτοῦ, πιὸ κοντὰ στὸ πνεῦμα καὶ τὴ μορφὴ τοῦ πρωτοτύπου.