Ἡ γραμματοσειρὰ «Ἀρχιγράμμα» σχεδιάστηκε χωρὶς πολλὰ στολίδια σὲ ὕφος λιτὸ καὶ αὐστηρό, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ σὲ συνδυασμὸ μὲ ἕνα ὅσο τὸ δυνατὸν εὐρύτερο πεδίο τύπων γραφῆς. Ἀποτελεῖται μόνο ἀπό κεφαλαῖα ἀρχιγράμματα καὶ περιέχει ὅλες τὶς δυνατὲς περιπτώσεις τονισμοῦ. Οἱ χαρακτῆρες, ἐκτὸς ἀπὸ ἀρχιγράμματα διακοσμητικῆς μορφῆς στὴν ἀρχὴ τοῦ κειμένου, μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν καὶ σὲ περιπτώσεις ποὺ ἀπαιτεῖται κεφαλαιογράμματη γραφή. Περιέχονται, ἐπίσης, συνδυασμοὶ καὶ συντομεύσεις κεφαλαίων καὶ λέξεων.