Ἡ οἰκογένεια «Ἀντιγόνη» ἔχει σχεδιαστεῖ μὲ ἁπλὲς καὶ πολὺ καθαρὲς γραμμές. Ἡ ἁρμονικὴ φόρμα τοῦ γράμματος εἶναι κατάλληλη γιὰ κάθε εἴδους τυπογραφικὴ ἐφαρμογή, εἰδικὰ δέ, ὅπου ἀπαιτεῖται χρήση μεγάλου ὄγκου κειμένων. Tὰ κεφαλαῖα γράμματα ἔχουν σχεδιαστεῖ σὲ πιὸ αὐστηρὸ ὕφος γιὰ μιὰ περισσότερο «τυπογραφική» εἰκόνα. Tὰ πεζά, παράλληλα, ἀναδίδουν κάτι ἀπὸ τὴ χάρη καὶ τὸ ἄρωμα τῶν παλαιῶν στοιχείων Bodoni καὶ Didot. Ἡ KSAntigone ἰσοῤῥοπεῖ μὲ ἐπιτυχία ἀνάμεσα στὴ σύγχρονη εἰκόνα κειμένου καὶ τὸ παλιὸ τυπογραφικὸ ὕφος. Ὑποστηρίζει τὸ λατινικό ἀλφάβητο καὶ διατίθεται σὲ τέσσερα βάρη: Normal, Italic, SemiBold καὶ SemiBoldItalic.