Πληκτρολόγηση εἰδικῶν χαρακτήρων μέσῳ τοῦ δεκαεξαδικοῦ ἢ δεκαδικοῦ κώδικα


Macintosh Mac OSX
Δεκαεξαδικὴ εἰσαγωγή
Ὁ τρόπος εἰσαγωγῆς Unicode Hex (OS 10.2+) ἐπιτρέπει στὸν χρήστη τὴν εἰσαγωγὴ ὀποιουδήποτε χαρακτήρα, ἐφόσον γνωρίζει τὰ 4 ψηφία ποὺ ἀντιστοιχοῦν (δεύτερη στήλη πινάκων). Μποροῦμε νὰ ἐνεργοποιήσουμε τὸ πληκτρολόγιο Unicode Hex ἀπὸ τὸ System Preferences > International > Input Menu.
Ἔτσι, κρατώντας πατημένο τὸ πλῆκτρο ALT καὶ πληκτρολογώντας τὴν δεκαεξαδικὴ τιμὴ Unicode -1F0C- ἔχουμε αὐτόματα τὸν χαρακτῆρα - Ἄ- (ἄλφα κεφαλαῖο μὲ ψιλὴ - ὀξεῖα).

Windows PC
Στὰ Windows ὑπάρχει διαθέσιμη ἡ δυνατότητα τῆς δεκαδικῆς καὶ δεκαεξαδικῆς εἰσαγωγῆς (Decimal/Hexadecimal Input Method).

Δεκαδικὴ εἰσαγωγή
Ἡ μέθοδος ALT + δεκαδικὸς ἀπαιτεῖ τὸν κώδικα ἀπὸ τὴν κωδικοποίηση τοῦ χαρακτήρα ποὺ θέλουμε νὰ εἰσάγουμε (τρίτη στήλη πινάκων). Ὁ κωδικὸς αὐτὸς ἀποτελεῖται ἀπὸ ἀριθμητικὰ ψηφία, μόνο.
Ἔτσι, κρατώντας πατημένο τὸ πλῆκτρο ALT καὶ πληκτρολογώντας στὸ ἀριθμητικὸ πληκτρολόγιο (δεξιὰ) τὴν δεκαδικὴ τιμὴ Unicode -0163- ἔχουμε αὐτόματα τὸν χαρακτῆρα -£- (pound), ἐνῷ μὲ τὴν τιμὴ -8087- θὰ πάρουμε τὸν χαρακτήρα -ᾗ- (ἦτα πεζὸ μὲ δασεῖα - περισπωμένη καὶ ὑπογεγραμμένη).

Δεκαεξαδικὴ εἰσαγωγή
Μὲ τὴ μέθοδο αὐτή, πληκτρολογοῦμε τὸν δεκαεξαδικὸ κωδικὸ (δεύτερη στήλη πινάκων), καὶ ἀμέσως μετὰ alt + x. Ὁ κωδικὸς αὐτὸς μπορεῖ νὰ ἀποτελεῖται μόνο ἀπὸ ἀριθμοὺς ἢ ἀπὸ συνδυασμὸ ἀριθμῶν καὶ γραμμάτων.
Ἔτσι, πληκτρολογώντας -1F10- καὶ ἀμέσως μετὰ alt + x, θὰ πάρουμε τὸν χαρακτήρα -ἐ- ἔψιλον πεζὸ μὲ ψιλή. Ἄν, ἀντιστρόφως, μετὰ ἀπὸ ἕνα ἤδη ὑπάρχοντα χαρακτήρα πληκτρολογήσουμε alt + x, θὰ ἐμφανιστεῖ στὴ θέση του ὁ δεκαεξαδικὸς κωδικός του.

Στὸ ἀρχεῖο "input_charts.zip" (350KB), ποὺ μπορεῖτε νὰ κατεβάσετε ἐδῶ (370Kb), θὰ βρεῖτε τοὺς πίνακες μὲ τοὺς δεκαδικοὺς καὶ δεκαεξαδικοὺς κωδικοὺς γιὰ ὅλους, σχεδόν, τοὺς χαρακτῆρες ποὺ μπορεῖ νὰ χρειαστεῖ κάποιος (Ἑλληνικά, Ἑλληνικὰ πολυτονικά, Λατινικά, Κυριλλικά, νομισματικά σύμβολα, σημεῖα στίξης κ.λπ.)