Προγράμματα σχετικὰ μὲ τὴ χρήση Γραμματοσειρῶν
Προγράμματα ποὺ σχετίζονται μὲ τὸ σχεδιασμὸ καὶ τὴν ἐπεξεργασία γραμματοσειρῶν, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴ διαχείρισή τους στὸν ὑπολογιστή.

Adobe Type Manage Light
[Win/MacOS]
Ἀπαραίτητο πρόγραμμα γιὰ τὴ χρήση γραμματοσειρῶν PostScript Type 1 σὲ παλαιότερα λειτουργικὰ MacOS καὶ Windows PC. Διατίθεται δωρεάν.
http://www.adobe.com/products/atmlight/download.html

FontAgentPro
[Win/MacOS/MacOSX]
Δυνατότητα εὕρεσης, ἐπιδιόρθωσης καὶ ὀργάνωσης ὅλων τῶν γραμματοσειρῶν τοῦ ὑπολογιστῆ.
http://www.insidersoftware.com

Font Browser
[MacOS/MacOSX]
Δυνατότητα περιήγησης ὁλόκληρων συλλογῶν γραμματοσειρῶν TrueType, προεπισκόπησης καὶ ἐγκατάστασής τους.
http://www.oak-systems.co.uk/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=9

Font Creator
[Win]
Δυνατότητα δημιουργίας καὶ ἐπεξεργασίας γραμματοσειρῶν TrueType.
http://www.high-logic.com/fontcreator.html

FontExampler
[MacOSX]
Προεπισκόπηση ἐπιλεγμένου κειμένου σὲ κάθε ἐγκατεστημένη γραμματοσειρά τοῦ ὑπολογιστῆ. Διατίθεται δωρεάν.
http://homepage.mac.com/pixits/fontexampler.htm
FontExpert 2007
[Win]
Δυνατότητα προεπισκόπησης καὶ διαχείρισης ὅλων τῶν ἐγκατεστημένων καὶ μὴ γραμματοσειρῶν. Δυνατότητα ἐλέγχου προβληματικῶν γραμματοσειρῶν καθὼς καὶ ἐκτύπωσης ἀναφορῶν, μὲ μεγάλη παραμετροποίηση.
http://www.proximasoftware.com/

FontForge
[MacOSX/Linux]
Δυνατότητα δημιουργίας, ἐπεξεργασίας καὶ μετατροπῆς κάθε τύπου γραμματοσειρῶν. Διατίθεται δωρεάν.
http://fontforge.sourceforge.net/

FontLab Studio
[Win/MacOS/MacOSX]
Δυνατότητα δημιουργίας, ἐπεξεργασίας καὶ μετατροπῆς κάθε τύπου γραμματοσειρῶν, ἐπαγγελματικοῦ τύπου.
http://www.fontlab.com/

FontList
[Win]
Δημιουργία ἀρχείου Html μὲ ὅλες τὶς γραμματοσειρὲς ποὺ βρίσκονται ἐγκατεστημένες στὸν ὑπολογιστῆ. Προεπισκόπηση καὶ χαρακτηριστικὰ τῶν γραμματοσειρῶν. Διατίθεται δωρεάν.
http://www.bitstorm.org/fontlist/

FontLister
[Win]
Δυνατότητα διαχείρισης γραμματοσειρῶν TrueType.
http://www.theill.com/fl/default.asp

Fontographer
[Win/MacOS/MacOSX]
Δυνατότητα δημιουργίας καὶ ἐπεξεργασίας γραμματοσειρῶν.
http://www.fontlab.com/

Fontonizer
[Win]
Δυνατότητα διαχείρισης, ὀργάνωσης, προεπισκόπησης, ἐπισκευῆς, ἐκτύπωσης, ἐνεργοποίησης καὶ ἐπίλυσης προβλημάτων γραμματοσειρῶν.
http://www.fontutilities.com/en/products/fontonizer.html

Font Xplorer
[Win]
Δυνατότητα διαχείρισης, ὀργάνωσης, προεπισκόπησης, ἐπισκευῆς, ἐνεργοποίησης καὶ ἐπίλυσης προβλημάτων γραμματοσειρῶν. Ἐπίσης, δυνατότητα μετονομασίας γραμματοσειρῶν, ἐπισκόπησης ἀρχείων metrics καὶ παραμετροποίησης τοῦ προγράμματος.
http://www.moonsoftware.com/fxplorer.asp

LemkeFontBook
[MacOS/MacOSX]
Δυνατότητα προεπισκόπησης ὅλων τῶν γραμματοσειρῶν τοῦ ὑπολογιστῆ.
http://www.lemkesoft.com/content/190/fontbook.html

Linotype FontExplorer X
[MacOSX]
Δυνατότητα πλήρους διαχείρισης γραμματοσειρῶν.
http://www.fontexplorerx.com/

MainType
[Win]
Δυνατότητα συνολικῆς διαχείρισης γραμματοσειρῶν, γιὰ ἐρασιτέχνες ἀλλὰ καὶ ἀπαιτητικοὺς χρήστες.
http://www.high-logic.com/maintype.html

MasterJuggler
[MacOSX]
Δυνατότητα ἀποθήκευσης τῶν γραμματοσειρῶν σὲ ὁποιοδήποτε μέρος καὶ ἐνεργοποίησης/ἀπενεργοποίησής τους.
http://www.alsoft.com/MasterJuggler/index.html

MainType Font Manager
[Win]
Δυνατότητα διαχείρισης, προεπισκόπησης, ἐπισκευῆς, ἐνεργοποίησης καὶ ἐπίλυσης προβλημάτων γραμματοσειρῶν.
http://www.mytools.com/myfonts.html

PickChar
[MacOSX]
Πρόγραμμα εἰσαγωγῆς χαρακτήρων ἀπὸ κάθε ἐγκατεστημένη γραμματοσειρά, μέσα σὲ ἀνοικτὰ ἔγγραφα. Διατίθεται δωρεάν.
http://www.shawnware.de/pickchara.html

PopChar X
[MacOSX]
Πρόγραμμα εἰσαγωγῆς χαρακτήρων ἀπὸ κάθε ἐγκατεστημένη γραμματοσειρά, μέσα σὲ ἀνοικτὰ ἔγγραφα.
http://www.macility.com/products/popcharx/index.html

PopChar Win
[Win]
Πρόγραμμα εἰσαγωγῆς χαρακτήρων ἀπὸ κάθε ἐγκατεστημένη γραμματοσειρά, μέσα σὲ ἀνοικτὰ ἔγγραφα.
http://www.ergonis.com/products/popcharwin/

Printer's Apprentice
[Win]
Προεπισκόπιση, σύγκριση καὶ ἐπισκόπηση συνόλων χαρακτήρων γραμματοσειρῶν καθὼς καὶ διατάξεων πληκτρολογίων (keyboard layouts). Διαχείριση ὁμάδων γραμματοσειρῶν καὶ δυνατότητες ἐκτυπώσεων δειγμάτων.
http://www.loseyourmind.com/pa80.asp

Suitcase
[Win/MacOS/MacOSX]
Δυνατότητα διαχείρισης, εὕρεσης, ὀργάνωσης, προεπισκόπησης καὶ ἐνεργοποίησης/ἀπενεργοποίησης γραμματοσειρῶν.
http://www.extensis.com/suitcase-fusion-4/

TransType
[Win/MacOS/MacOSX]
Δυνατότητα μετατροπῆς ἀπὸ καὶ σὲ κάθε είδους γραμματοσειρᾶς.
http://www.fontlab.com/

TrueType Font Namer
[Win]
Δυνατότητα ἀλλαγῆς ὀνομάτων γραμματοσειρῶν TrueType.
http://www.mytools.com/fontnamer.html

TypeTool
[Win/MacOS/MacOSX]
Δυνατότητα δημιουργίας καὶ ἐπεξεργασίας γραμματοσειρῶν, χαμηλῶν ἀπαιτήσεων.
http://www.fontlab.com/

Typograf
[Win]
Δυνατότητα διαχείρισης γραμματοσειρῶν.
http://www.neuber.com/typograph/

X-Fonter
[Win]
Δυνατότητα διαχείρισης καὶ ἐπισκόπησης γραμματοσειρῶν, καθὼς καὶ σχεδίασης 3D.
http://www.blacksunsoftware.com/xfonter.html

Πηγή: www.myfonts.com/utilityzone