•    Ἡ γραμματοσειρὰ «Μετέωρα» βασίστηκε σὲ μιὰ ἁπλή, κεφαλαιογράμματη γραφή, ἐμπνευσμένη ἀπὸ παλαιὰ χειρόγραφα τῶν μοναστηριῶν τῶν Mετεώρων. Ὑπάρχουν δύο βασικοὶ τύποι, ἡ KSStefanos καὶ ἡ KSVarlaam. Ἡ πρώτη ἔχει σχεδιαστεῖ μὲ ἐλεύθερο περίγραμμα καὶ περισσότερα διακοσμητικὰ στολίδια καὶ ἀπολήξεις, ἐνῶ ἡ δεύτερη διαθέτει μιὰ πιὸ λιτὴ καὶ αὐστηρὴ γραμμὴ καὶ σχεδιασμένο περίγραμμα. Ἀπὸ τὸν τύπο Stefanos, μὲ διάφορους συνδυασμοὺς μὲ διακοσμητικὰ ὑπόβαθρα, προέρχονται οἱ τύποι Trias καὶ Nikolaos. Ἀπὸ τὸν τύπο Varlaam οἱ τύποι Asmenos, Anapafsas καὶ Rousanos. Ἑπτὰ ἰδανικὲς σειρὲς γιὰ χρήση πρωτογραμμάτων σὲ μεγάλης ἔκτασης κείμενα.


Κατεβάστε ἐδῶ ἀρχεῖο pdf μὲ δεῖγμα κειμένου, καθὼς καὶ τοὺς χαρακτῆρες τῆς γραμματοσειρᾶς.